Projekt „Kuulmispuuetega inimeste koostöö“

Projekti „Kuulmispuuetega inimeste koostöö“ eesmärk on kindlustada jätkusuutlikkus kuulmispuudega inimeste ühenduste aktiivsema, teadlikuma ja omavalitsuste poolt arvestatava tegevuse väljaarendamiseks, saavutamaks kuulmispuudeliste inimestele võrdväärsema olukorra võrreldes kuuljate ühiskonnaliikmetega. Alleesmärkideks on elukestva õppe abil korraldada kuulmisrehabilitatsioonialaseid koolitusi, parendades kuulmispuudega inimeste toimetulekut ning anda informatsiooni vaegkuuljate kohtavabatahtlikele töötegijatele, tugiisikutele, nõustajatele, omavalitsuste sotsiaaltöötajaile, liikmesorganisatsioonide juhatuste liikmetele. Lisaks testitakse kuulmisabivahendeid, tutvustatakse tekstitõlketeenuse ja kuulmisnõustamisteenuse võimalus ning leitakse variandid, kuidas neid teenuseid Tallinnas ja Harjumaal ka rakendada saaks. Projekti vältel korraldatakse konverents, koolitused, ümarlauad ja viiakse läbi kuulmisnädala üritused. Projekti tulemusena suureneb kuulmispuuetega inimeste ühenduste  tegevuse usaldusväärsus ning nende osatähtsus koostööpartnerlusel omavalitsustele. Suureneb ja täpsustub info saamise võimalus kuulmisprobleemide kohta. Avaneb reaalsem võimalus osaleda omavalitsustes kuulmispuudega inimesi puudutavate küsimustes.

Toimunud tegevused:

Konverents “Kuulmispuudega inimene kuuljate keskkonnas”.

Projektiperiood: 01.05.11 kuni 30.04.12.

Toetab KÜSK.

Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele.