Põhikiri

TALLINNA JA HARJUMAA VAEGKUULJATE ÜHINGU PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1 Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing (edaspidi Ühing) on Tallinnas ja Harju maakonnas elavaid, töötavaid ja õppivaid kuulmispuudega inimesi -vaegkuuljaid- ühendav ja abistav mittetulundusühing. Ühing on 16.04.2001.a. asutatud Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu õigujärglane.
1.2 Ühingu ametlik lühend – THVÜ.
1.3 Ühingu ingliskeelne nimetus – The Tallinn and Harjumaa Association of the Hard of Hearing.
1.4 Ühing on Eesti Vaegkuuljate Liidu liige.
1.5 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, iseseisva bilansi ja sümboolikaga.
1.6 Ühingul on õigus omada pangakontosid Eesti Vabariigis ja välisriikides asuvates pankades nii Eesti Vabariigis käibivas rahas kui ka välisvaluutas.
1.7 Ühingu asukoht ja postiaadress on 10137, Toompuiestee 10, Tallinn
1.8 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.9 Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.10 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Ühingu tegevuse eesmärgid
2.1 Vaegkuuljate ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks, samuti vaegkuuljate probleemide väljaselgitamisele, avalikustamisele ja lahendamisele kaasaaitamine.
2.2 Vaegkuuljate huvide kaitsmine riiklikes ning kohalikes võimu- ja valitsemis-organites.
2.3 Koostöös erinevate asutustega – omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja hari¬dusasutused – vaegkuuljate probleemide lahendamisele ning vaegkuuljate integreerimisele tavaühiskonda kaasaaitamine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate ühingute, seltside, kodade ning liitudega ja teiste Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides.
2.4 Vaegkuuljate koolitamine kuulmispuudega toimetulekuks – loengute, teabepäevade, seminaride, kursuste, nõustamiste, diskussioonide korraldamine.
2.5 Heategevuslike ürituste, näituste, korjanduste, laagrite ja muude tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.6 Vaegkuuljate harrastus- ja ühistegevuse korraldamine.
2.7 Ühingu tegevuse eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1 Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning tasuvad korrapäraselt liikmemaksu.
3.2 Ühingusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.
3.3 Ühingu liikmeteks võivad olla Tallinnas ja Harju maakonnas elavad, töötavad ja õppivad vähemalt viieteistkümneaastased kuulmispuudega isikud, nende perekonnaliikmed ja teised Ühingu tööst või vaegkuuljate abistamisest huvitatud isikud kirjaliku avalduse alusel.
3.4 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.
3.5 Ühingu liikmeks astumisel tasuvad Ühingu liikmed sisseastumismaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu on Ühingu liikmed kohustatud maksma kord aastas, mille suuruse kehtestab üldkoosolek.
3.6 Ühingu liikmest väljaastumine toimub väljaastuja kirjaliku avalduse alusel. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Ühingust väljaastuja peab andma avalduse juhatusele üks kuu enne soovitud lahkumiskuupäeva.
3.7 Ühingu liikmest väljaarvamine toimub Ühingu juhatuse otsuse alusel. Väljaarvamise otsust peab toetama vähemalt kaks Ühingu juhatuse liikmetest. Ühingu liige, kes ei austa Ühingu põhikirja või ei täida Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, võidakse juhatuse otsusega Ühingust välja arvata. Ühingust väljaarvatud isikule saadab juhatus oma otsuse viieteistkümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Otsuses peab olema ära näidatud Ühingust väljaarvamise põhjus. Ühingu juhatuse otsuse peale võib väljaarvatud liige esitada vastulause ühe kuu jooksul üldkoosolekule juhatuse kaudu arvates vastava otsuse kättesaamisest. Ühingu üldkoosoleku otsus on lõplik.
3.8 Ühingu liikmel on õigus:
3.8.1 osaleda kõikidel Ühingu üritustel kaasaaitajana, osalejana või külalisena;
3.8.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse, revisjoni ja teistesse komisjonidesse, valitud liikmete vanuse alammäär on kakskümmend aastat;
3.8.3 võtta osa Ühingu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest ja otsustamisest ning teha ettepanekuid.
3.9 Ühingu liikmed on kohustatud:
3.9.1 täitma Ühingu põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse otsu¬seid;
3.9.2 tasuma Ühingu liikmemaksu määratud tähtajaks.

4. Ühingu juhtimine
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, mis viiakse läbi vähe¬malt üks kord aastas.
4.2 Ühingu üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse koosoleku alguses juhtorgan, kuhu kuuluvad vähemalt kaks Ühingu liiget – üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
4.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub Ühingu:
4.3.1 põhikirja vastuvõtmine, kinnitamine, muutmine, täiendamine;
4.3.2 eesmärgi muutmine, täiendamine;
4.3.3 astumine teiste mittetulundusühingute liikmeks;
4.3.4 juhatuse valimine või liikme tagasikutsumine;
4.3.5 delegaatide valimine Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkogule;
4.3.6 vajadusel volinike valimine teiste ühingute, seltside, kodade ja liitude koosolekutele;
4.3.7 aastaaruannete läbivaatamine ja kinnitamine;
4.3.8 eelarvete läbivaatamine ja kinnitamine
4.3.9 tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek.Vajadusel võib üldkoosolek määrata revisjoni. Revisjoni ei või teha juhatuse liikmed ega raamatupidaja. Revisjoni tulemused vormistatakse aruandena,mis esitatakse üldkoosolekule.
4.3.10 tegevuse jagunemise, ühinemise või lõpetamise otsustamine.
4.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus. Ühingu üldkoosoleku toimumisest teatatakse Ühingu liikmetele seitse päeva ette. Hääletamine Ühingu üldkoosolekul toimub lihthäälteenamusega. Ühingu põhikirja muutmiseks on vaja 2/3 üldkoosolekul osale¬nud Ühingu liikmete nõusolek.
4.5 Kui Ühingu üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma liikmete vähese osavõtu tõttu, kutsub juhatus nelja nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Ühingu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb kolm ühingu liiget. Ühingu liige võib anda lihtkirjaliku volikirja Ühingu teisele liikmele enda esindamiseks üldkoololekul.
4.6 Ühingu üldkoosolekute vahelisel perioodil on kaheks aastaks valitud Ühingu juhatus, kuhu valitakse kuni kuus liiget, kes valivad endi hulgast juhatuse esimehe, vajadusel ka aseesimehe. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek
4.7 Ühingu juhatus:
4.7.1 on Ühingu alaliselt tegutsev juhtorgan;
4.7.2 esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes;
4.7.3 võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega, kui kohal on vähemalt pooled Ühingu juhatuse liikmed. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks Ühingu juhatuse esimehe hääl;
4.7.4 võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu juhatuse liikmed;
4.7.5 jaotab kohustused juhatuse liikmete vahel;
4.7.6 võib moodustada komisjone põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
4.7.7 juhatus võib eelarve piires võtta tööle palgalisi töötajaid Ühingu juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks.
4.8 Ühingu juhatuse esimees:
4.8.1 juhatab Ühingu koosolekuid;
4.8.2 juhib ja koordineerib Ühingu tööd vastavalt põhikirjale ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
4.8.3 tegutseb Ühingu nimel ilma volikirjata, esindab Ühingut kõikides asutustes kõigi õigustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
4.8.4 omab Ühingu nimel allkirjaõigust;
4.8.5 annab volikirju;
4.8.6 käsutab vastavalt põhikirjale Ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ning rahalisi vahendeid;
4.8.7 avab ja sulgeb pangakontosid;
4.8.8 sõlmib Ühingu nimel lepinguid;
4.8.9 esitab Ühingu üldkoosolekul Ühingu ja juhatuse tegevusest aruande.
4.9 Esimehe äraolekul asendab teda Ühingu juhatuse liige.
4.10 Ühingu juhatuse liikmed vastutavad seaduste ja põhikirja nõuete rikkumisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.
4.11 Ühing ei kanna varalist vastutust liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest. Ühing vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5. Ühingu vahendid
5.1 Ühingu omandis võib olla vallas- ja kinnisvara, mis on vajalik Ühingu põhikirja¬liste eesmärkide saavutamiseks ning mille omamine ei ole vastuolus seadustega.
5.2 Ühingu vahendid moodustuvad:
5.2.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.2.2 vabatahtlikest annetustest;
5.2.3 muudest riigi õigusaktidega ettnähtud eraldistest;
5.2.4 Ühingule kuuluva ja tema valduses oleva vara kasutamisest saadavast tulust;
5.2.5 muust tulust.
5.3 Ühing ei jaota liikmete vahel oma vara ega tulu, vaid kasutab seda ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingule sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt eraldaja nõudmisele.
5.4 Ühingu juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele, tagab ettenähtud maksed ja aruandluse. Pärast majandusaasta lõppemist koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Ühingu juhatuse liikmed.

6. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
6.2 Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mõnele liidule, ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.