Kuulmispuudega inimeste toimetulek

Kuulmispuudega inimeste toimetulek: vajadus kuulmisnõustamise teenuse järele Saare maakonnas

Eda Põld , 2012

 

RESÜMEE

Eda Põld  (2012). Kuulmispuudega inimeste toimetulek: vajadus
kuulmisnõustamise teenuse järele Saare maakonnas. Tallinna Ülikool.
Magistritöö. Käsikiri. 73 lk, 68 avaldatud ja 3 avaldamata kasutatud
allikat, 4 joonist ja 4 tabelit, 2 lisa.

Käesoleva magistritöö  eesmärgiks  on selgitada, milliseid ootusi seavad
kuulmispuudega inimesed kuulmisnõustamisele Saare maakonnas, millised on
nende vajadused ja võimalused  selle teenuse kasutamiseks.

Uurimistöö teoreetilises osas antakse ülevaade kuulmispuude põhjustest ja
sellega kaasnevatest probleemidest, samuti kuulmisrehabilitatsioonist.
Töös toetutakse Wimani toimetulekumudelile.

Uurimistöö empiirilises osas viidi läbi 9 intervjuud Saare maakonnas
elavate vaegkuuljatega, kes on kasutanud Kuressaare Linnavalitsuse poolt
rahastatud kuulmisnõustamise teenust 2011. aastal. Andmed koguti
kvalitatiivsete teemaintervjuudega. Andmete analüüsiks kasutati
kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodit ja tematiseerimist.

Vastuseid püüti leida järgmistele uurimisküsimustele:
• millised on respondentide  toimetuleku  probleemid;
• milline on respondentide teadlikkus kuulmisnõustamisest;
• kas kuulmisnõustamise teenus praegusel  moel rahuldab teenuse
kasutajate vajadusi;
• millised ettepanekud on teenuse saajail teenuse osutajatele;

Uurimistöö  andmete analüüsist selgus, et Saare maakonna kuulmispuudega
inimeste peamiseks toimetuleku piirajaks on suhtlemisraskused, mis
omakorda tõid kaasa abituse, tõrjutuse ja madala eneshinnangu. Märgiti ära
kuulmispuudest tingitud infonappust. Kõik respondendid tõid välja
kuulmisnõustamise teenuse vajalikkuse. Vaegkuuljad soovitasid   suurendada
kuulmisnõustamise teenuse saamise võimalust kahele korrale nädalas, peeti
oluliseks teenuse laienemist kõikidele Saare maakonnas elavatele
kuulmispuudega inimestele.

Uurimistöö aktuaalsus seisneb selles, et antud töö püüab tähelepanu
juhtida vaegkuuljate paremale toimetulekule kaasaaitamisele läbi
kuulmisnõustamise teenuse.

Võtmesõnad: kuulmispuue, vaegkuulja, tinnitus, kuulmisnõustamine, toimetulek.