Aktiivsusgrupid

3. veebruar 2016 | Prindi

Aktiivsusgrupid kuuldeaparaatidele

Grupp 1

 • kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas,
 • keskmiselt vähemalt 2h päevas
 • kasutuskeskkond eeldab igapäevategevustes lihtsat suulist suhtlust.
 • Kuuldeparaadi piirhind 288€, millest 90% maksab riik, isiku omaosalus on 10%.
 • Isiku omaosaluse miinimum 7€.
 • Abivahendi kasutusaeg 4-8 aastat.
 • Abivahendi määrab Audioloog või Nina-kõrva-kurguarst.

Grupp 2

 • kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas
 • kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning Seab aparaadile keerukamatest suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) Tingituna lisanõudeid.
 • kasutaja on tööturul ja/või õppes aktiivne.
 • Kuuldeparaadi piirhind 680€, millest 90% maksab riik, isiku omaosalus on 10%.
 • Isiku omaosaluse miinimum 7€.
 • Abivahendi kasutusaeg 4-8 aastat.
 • Abivahendi määrab Audioloog või Nina-kõrva-kurguarst.

 

Abivahendite süsteemi korraldus

Alates 01.01.2016 muutus põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, eesmärgiga muuta teenus inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamine kiiremaks. Käesoleva aasta 1. jaanuarist tegeleb abivahendite teenuste korraldamisega Sotsiaalkindlustusamet.
Järgnevalt on selgitatud muudatustega seotud teenuste korraldust.

Isikliku abivahendi kaart

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib koheselt pöörduda abivahendi saamiseks abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole.

Isik, kes taotleb isikliku abivahendi kaarti esmakordselt või selle duplikaati, peab pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole, kellele saab vastava taotluse esitada e-posti või posti teel või pöördudes Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Kaardi taotlemiseks posti või e-posti teel tuleb täita taotluse vorm ja lisada taotlusele koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani esilehest, kus on kirjas isikuandmed, ja lehest, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus. Isikliku abivahendi kaardi taotluse vorm on leitav SIIT, selle juhend SIIT ning klienditeeninduste asukohad koos lahtiolekuaegadega leiab SIIT.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks klienditeeninduses tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, välismaal õppiv 18-26-aastane inimene peab lisaks isikut tõendavale dokumendile võtma kaasa koolitõendi. Kaardi taotleja esindamise korral peab esindajal kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument, esindatava arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, välismaal õppiva 18-26-aastase isiku koolitõendi.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks peab olema inimesel õigustatus, arstitõend või rehabilitatsioonimeeskonna poolt tuvastatud vajadus abivahendi järele. Üleminekuperioodil ei pea olema abivahendi vajadus määratud ISO-koodi täpsusega, kuid peab olema üheselt arusaadav, millist abivahendit isik vajab.

Õigustatud isikud abivahendi taotlemiseks:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
ning lisaks
• isik, kes vajab rinnaproteesi;
• isik, kes vajab silmaproteesi;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks.

Abivahendite rahastamine

Tööealiste isikute (18-63-aastased) eest toimub riigi poolse osaluse tasumine Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, millega käib kaasas vastav aruandlus. Seega on riigi poolse osalusega tööealisel abivahendi saajal kohustus ettevõttes täita tööhõive ja koolitusel/kursusel osalemise ankeet või vastata suuliselt ettevõtte esindaja poolt esitatud küsimustele. Andmete avaldamisest keeldumise korral tuleb ettevõttes täita ja allkirjastada keeldumise avaldus.

Laste ja vanaduspensioniealiste inimeste eest toimub riigi poolse osaluse tasumine riigieelarvest.

Ettevõttesse pöördumine

Inimene, kellel on kehtiv isikliku abivahendi kaart, võib pöörduda abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel ning inimesel on õigus pöörduda talle sobiva ettevõtte poole. Sotsiaalkindlustusametiga lepingu sõlminud abivahendeid müüval ja üürival ettevõttel on õigus teostada tehinguid riigi poolse osalusega. Nimekiri ettevõtetest on leitav SIIT.

Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik).

Järjekorrad
Uue määruse järgselt on määratud igale abivahendi grupile eelarve. Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on inimesel võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekordi on üks ning inimesel ei ole vaja end lisada sama abivahendi saamiseks mitmes ettevõttes järjekorda. Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet inimesele posti teel järjekorra saabumise teate, mille järgselt peab inimene 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ette poole ning võtma kaasa:
• saabunud järjekorra teate
• isikut tõendava dokumendi
• isikliku abivahendi kaardi
• arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.

Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasku maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine – erimenetlus

Erimenetlust on õigus taotleda juhtudel, kui inimene taotleb:
• omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
• uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
• abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
• abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaani esileht koos isikuandmetega ning leht, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SIIT või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Taotlust on võimalik esitada posti, e-posti teel või SKA klienditeeninduses.

Sotsiaalkindlustusamet teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab Sotsiaalkindlustusamet erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.

Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed“ koos selle juurde kuuluva abivahendite loetelu lisaga leiab Riigi Teatajast SIIT.

Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on inimesel õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee.

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post:
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon: 16106

Info on võetud siit

2 Responses to “Aktiivsusgrupid”

 1. chennairainaleart.Com Says:

  chennairainaleart.Com

  THVK – Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing

 2. http://nztnootropics.com/groups/Mcc-tiny-electricals-information-installations-leeds/ Says:

  http://nztnootropics.com/groups/Mcc-tiny-electricals-information-installations-leeds/

  THVK – Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing

Kirjuta kommentaar