Kohanemiskoolitus tööealistele vaegkuuljatele

25. mai 2011 | Prindi

Eesti Vaegkuuljate Liit korraldab juunikuus viiepäevase kohanemiskoolituse kuulmispuudega tööealistele vaegkuuljatele. Koolituse II osa (4 päeva) viiakse läbi septembris-oktoobris.

I koolitus toimubi 13.-17.juunil Viimsi Spas. Osaleja peab KÕIK päevad kohapeal olema. Võib muidugi ööseks koju minna, kuid hommikuks peab tagasi tulema. 
Ootame avaldust vaegkuuljalt kuulmislangusega alates 25dB, vanuses 16-65, kes on staatuselt töötav, töötu või õpilane ja kelle kuulmiskahjustus on jõudnud sellisesse faasi, et see takistab tema igapäevast toimetulekut ja hakkamasaamist tööturul.

Kohti laagrisse on 15, osalejate sobivuse üle otsustavad rehabilitatsioonikomisjoni liikmed, kes annavad soovijale oma otsusest esimesel võimalusel teada. Manuses on avalduse vorm, kliendi nõusolek programmis osalemiseks ja programmi ajakava.
Avaldus ja nõusolek tuleb ära täita ja allkirjastada (ka digitaalselt) ja saata e-mailile kylliki@vaegkuuljad.ee, tuua ära meie kontorisse või saata ka posti teel. Avaldusi ja nõusolekuid ootame 30.maini.

Rohkem infot koolituse kohta annan e-maili või telefoni (53 478 422) teel neile, kes on avaldanud soovi osaleda. Registreerimine on alanud!

Koolituse lühikirjeldus:
Antud programm on mõeldud tööealistele kuulmispuuetega inimestele, kellel on raskusi tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks.
Nimetatud programm on loodud koostöös Soome Kuuloliitoga, kellel on aastatepikkune kogemus kuulmispuuetega tööealiste inimeste rehabiliteerimisel. Soome programm on tõlgitud eesti keelde ning rakendatakse Eestis läbi samade meetoditega. Kursus on mõeldud tööl olevatele alla 63-aastastele kuulmispuudega isikutele, kelle kuulmine on langenud sel määral, et kuulmiskahjustus takistab igapäevast elu. Isikul võib olla kuuldeaparaat juba kasutusel või ta alles kaalub selle soetamist. Osalejad võivad olla nii töötavad, töötud kui ka õpilased. Rehabilitatsiooni programmi on inimene suunatud tööl, õpingutes, peresisesel suhtlusel või muu sotsiaalse suhtlusega esinevate raskuste tõttu. Kursustele võib registreeruda ka lähisugulane, kes toetab osalejat.

Kursuse eesmärk on toetada rehabilitatsiooni abil kuulmispuuetega inimest, anda teavet kuulmismeeltest, suhtlemisest ja toetavatest tava-ja tugiteenustest ning toetada tema võimet toime tulla kuulmispuudega. Kursuse eesmärk on ka hinnata rehabilitatsiooni tulemusi ning vajaduse korral suunata inimene edasistele rehabilitatsiooniteenustele. Tööealiste täiskasvanute kursusel on oluline tööturul püsimise toetamine. Kursuse läbinud inimene on suuteline tööturul paremini hakkama saama. Mittetöötav kuulmispuudega inimene leiab peale kursuse läbimist hõlpsamini endale sobivama töö, töötav kursuse lõpetanu on suuteline töökohta säilitama.

Esimeses osas selgitatakse põhjalikult osaleja tervislik, sotsiaalne ja ametialane olukord ning suutlikkus toime tulla ametialaselt. Uuringus kasutatakse meditsiinilisi, sotsiaalseid, psühholoogilisi ja hariduslikke uurimismeetodeid. Uuringud on olulised tööturul hakkamasaamise hindamiseks, et viia vastavusse kliendi tervislik seisund ja psühhosotsiaalsed tegevus-ja töövõimed. Rehabilitatsioonikursuse esimese osa lõpus on osaleja koos meeskonnaga koostanud endale tegevusplaani, mida ta peab täitma vahe-etapil kuni järgmise osani, mil toimub järgmine hindamine. Tegevusplaan hõlmab eelkõige neid tegevusi, mis on olulised tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks.

Teises osas analüüsitakse saavutatud tulemusi ja vajakajäämisi ning korrigeeritakse edasist tegevuskava.Analüüsimises osalevad samad spetsialistid, kes esimeses osaski. Kliendi seniseid tulemusi hinnatakse tervislikust, sotsiaalsest ja ametialastest aspektidest, Teise osa lõpuks on klient suuteline tööturul iseseisvalt hakkama saama. Juhul, kui klient pole suutnud tegevuskavas ette nähtud tulemuseni, koostatakse talle teises osas täiendav tegevuskava ning suunatakse jätkuteenustele.

Kursus toimub kahes jaos, esimene osa on viiepäevane, teine neljapäevane. Vahe kahe osa vahel on 3 kuud. Kursuse toimumiskohad on hetkel lahtised, täpsemalt selguvad need programmi käivitamisel. Eelnevate kogemuste põhjal eelistatakse sanatooriume ja taastusravikeskuseid, kus on vastavad ruumid rehabilitatsiooni teostamiseks. Loengud ja individuaalsed nõustamised sisaldavad teavet kuulmismeeltest ja nende tähtsusest, erinevatest kuulmiskahjustustest, kuulmisabivahenditest, kuulmislanguse mõjust suhtlemisele ning psühholoogilisest aspektidest eri eluvaldkondades. Rehabilitatsioonis tegeletakse ka füüsilise ja vaimse heaoluga.

Igale rehabilitatsiooni saajale määratakse juhendaja, kes küsitleb teda ja kaasas olevat perekonnaliiget kursuse alguses ja suunab kogu kursuse vältel rehabilitatsiooni kulgu. Vajaduse korral kohaldatakse ka teiste töörühma liikmete isiklikku juhendamist või arsti ja kuulmisuurija konsultatsioone. Kursuse eesmärkide täitmiseks kasutatakse ka kogemusnõustajate abi.
Kursuse meeskonda,kuuluvad kõrva-, nina-ja kurgu spetsialist, kuulmisuurija, psühholoog, logopeed, eripedagoog-kutsenõustaja, sotsiaaltöötaja- abivahendite spetsialist, kogemusnõustaja ja füsioterapeut. Kursuse jooksul on kuulmispuudega inimestel kahepoolsed kohtumised töörühma määratud juhendajaga ning vajaduse korral teiste spetsialistidega.

Kursuslaste omavahel veedetud vaba aeg annab võimaluse vahetada ideid ja kogemusi ning on seega oluline osa kursusest. Kursuse tulemusena on osaleja suuteline tööturul hästi toime tulema, on teadlik enda vajadustest ja võimetest, riiklikest tugiteenustest, kuulmisabivahenditest ning oskab saadud teadmisi rakendada.

Osalejatele kursus on tasuta. Sõidukulud hüvitatakse.Kursusele registreeritakse Eesti Vaegkuuljate Liidu kaudu. Osalejate valiku teeb rehabilitatsioonikomisjon.

Kirjuta kommentaar