Projekt „Kuulmisnõustamisteenuse käivitamine Tallinnas ja Harjumaal“

Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokkupuutuvate inimeste nõustamine

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing esitas Sveitsi Vabaühenduste fondile projekti „Kuulmisnõustamisteenuse käivitamine Tallinnas ja Harjumaal“. Projekti kogumaksumus on 3770,32 eurot.

Projekti eesmärgiks on kuulmisnõustamisteenuse väljatöötamine ja käivitamine omavalitsuste toel.

Tegemist on nii teenuse arendamise, tegevuspiirkonna laiendamisega kui ka uute nüansside sissetoomine olemasolevasse teenusesse. Kuulmisnõustamine kui teenus on siiani olnud vabatahtlik tegevus, mida Eesti Vaegkuuljate Liit ja selle liikmesorganisatsioonid on aastaid pakkunud piirkondlike nõustajate kaudu.

Kuulmisnõustamise valdkonda kuuluvad:

 • informatsiooni andmine kuulmisabi- ja kuulmisrehabilitatsiooniteenuste kohta;
 • kuulmispuudega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine;
 • kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite õige kasutamise ja hooldamise õpetamine, remondivõimaluste tutvustamine;
 • kuulmispuudega inimeste tööalane nõustamine, abistamine tööotsingutel, vajalike koolituste leidmine, abi tööintervjuul, toetamine töökohal;
 • koostöö kuulmispuudega inimeste tööandjate, koolitajate, omavalitsuste sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide ja kuulmisrehabilitatsioonikeskustega

Projekti partnerid on Saue linn, Rae ja Raasiku vallad ning nõu ja jõuga toetab meid ka Harju Maavalitsus. Kohtusime omavalitsuste esindajatega mitmetel kordadel, lisaks käisime ka eelarve paremaks väljaselgitamiseks mitmel korral nendes valdades testimas (kui kaua kulub aega sinna sõiduks, milline on kütusekulu).  Äriplaani koostamise aluseks oli kohtumistel osalenud ühingu ning partnerite esindajate nägemused teenuse kohta. Kohtumisel osalenute vahel arutati läbi mitmesugused teenuse korraldamise detailid (kohapealse teeninduse sagedus, Tallinna teeninduse sagedus, kaugnõustamine ning teavitustöö koolides). Samuti lepiti kokku, et tarbitud teenuste kohta esitatakse regulaarselt aruandeid (tagamaks teenuse jälgitavust partnerite poolt). Omavalitsused, kes projektis osalevad, kaasati läbi varasemate kontaktide ja projekti koosolekute kaudu. Nende huvi teenuse osutamiseks kohalike elanike jaoks, on jätkuvalt kõrge (omavalitsuste sotsiaaltöötajad näevad siin võimalust leevendada oma koormust kuulmis-spetsiifilises valdkonnas).

Äriplaani kirjutasid peamiselt Kalle Kask ja Külliki Bode, kes kooskõlastasid selle nii THVK juhatuse, EVL üldkoguga, liikmete kui ka KOV-idega. Äriplaanis olevate tegevuste käivitamine kohaliku omavalitsuse teenusena rakendub alates aastast 2014. Aastatel 2012-2013 sõlmitakse koostöökokkuleppeid veel mitmete omavalitsustega ning viiakse kuulmisnõustaja ametikirjeldus sellisele tasandile, et kutse omistamisega hakkaks tegelema Kutsekoda.

Äriplaanis töötati välja kuulmisnõustamisteenuse sisu ja eelarve. Kuulmisnõustamise kabinettides, mis avatakse aastal 2014,  nõustatakse kuulmisprobleemidega inimesi ja nende pereliikmeid. Lisaks käivitatakse kuulmisnõustamistelefon, millelt saab abi otsida igal tööpäeval. Valdkonnad, milles nõustamine toimub, on järgnevad:

 1. Esmatasandil soovitused, kuhu ja kelle poole pöörduda
 2. Kohapealne kuulmiskontroll audiomeetri abiga
 3. Kuuldeaparaadi kasutamise abi ja konsultatsioon
 4. Kuuldeaparaadi ostmiseks taotletava toetuse küsimise alane nõustamine
 5. Abi rehabilitatsiooniplaani koostamiseks
 6. Tööturuteenustega seonduv nõustamine
 7. Mitmesuguste muude kuulmisprobleemide alane nõustamine
 8. Kuulmiskahjustuste ja –õnnetustega seotud abi
 9. Eluruumide kohandamise alane nõustamine
 10. Kuulmistarvikute (patareid, kõrvaotsikud, vibratsioonil ja valgusimpulssidel põhinevad abivahendid jt) müük

Projekti tegevused kuupäevaliselt:

 1. 3.märtsil ettevalmistavad tegevused projektiks
 2. 6.märtsil lepingu allkirjastamine Toompuiesteel, projekti avaseminar, korraldaja KÜSK
 3. 20.märts- juhatuse koosolek projektitegevuste teemal, osales kogu juhatus
 4. 22.märts- kohtumine Rae valla sotsiaaltöötajate ja vallavanemaga. Osalesid Veigo Gutman, Ülle Parmas, Maret Mäeväli, Heli Gesheimer ja kuulmisnõustajad Uno Taimla ja Külliki Bode
 5. 27.märts- kohtumine Raasiku valla sotsiaaltöötajate ja vallavanemaga. Osalesid Liivi Puumets, Õnnela Metsaorg, Aare Ets ja kuulmisnõustajad Uno Taimla ja Külliki Bode
 6. 2.aprill- kohtumine äriplaani koostaja Kalle Kasega, osalesid Allar Viik, Uno Taimla, Külliki Bode
 7. 10.aprillil käis Uno Taimla Kose vallas eelläbirääkimisi pidamas
 8. 13.aprillil- Raasiku valla kaardistamine teenuse eelarve jaoks
 9. 20.aprill- kohtumine Saue linna sotsiaalametnikuga, osalesid Meeli Kallas, Uno Taimla, Külliki Bode
 10. 28.aprill- äriplaani tutvustamine ja heakskiitmine üldkogu poolt. Kuulmisabivahendite testimine vanalinnas. Osalejate arv 20
 11. 22.mai- kohtumine äriplaani konsultandi Kalle Kasega, Kotka 26, kohtumisel osales Külliki Bode
 12. 26.mail tutvustati äriplaani EVL üldkoosolekul
 13. 28.mail- kohtumine omavalitsuste esindajatega. Kohtumisel osalesid Aare Ets (Raasiku), Heli Joon (Saue), Ülle Parmas, Maret Mäeväli, Heli Gesheimer (Rae), Kalev Aedma (Harju MV), Uno Taimla (EVL), Külliki Bode (THVK), Kalle Kask (äriplaan). Sõlmiti kokkulepped projekti II osa perioodiks.
 14. 16-23.juunil eelarve koostamine, dokumentatsiooni korrastamine, äriplaani täiendamine. Äriplaani ja finantsprognooside koostamine lähtuvalt kogutud tagasisidest ja materjalidest.

Projekti kohta on avaldatud artikleid Rae vallalehes:
www.rae.ee/files/rae_sonumid_0412.pdf

Raasiku, Anija ja Kuusalu vallalehes:
www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=5136:raasiku-vald-osaleb-kuulmispuudega-inimeste-abiprojektis&catid=2:artikkel&Itemid=5

Ilmus ka Saue linna ajalehes: http://uus.saue.ee/public/files/iinternetti%20Saue%20S%F5na%20mai%2018%202012.PDF

 

 

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”